Ochrana osobných údajov

 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Správcom osobných údajov, podľa čl. 4. bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe (ďalej len "GDPR"), je spoločnosť Totem s.r.o., IČO: 35783991, so sídlom Hlavná ulica 151/60, 922 10  Trebatice, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 32063/T (ďalej len "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú: 

 • adresa: Hlavná ulica 151/60, 922 10  Trebatice
 • email: obchod@totemsro.sk
 • telefón: +421 915 878 974 

 

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

 

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • súhlas kupujúceho so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru, resp. služieb, resp. realizácii platieb na základe zmluvy, resp. prijatej objednávky, služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby. Konkrétne ide o spoločnosti:
 • Slovak Parcel Service, s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji, IČO:
 • NEOSHIP, s. r. o., so sídlom Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo, IČO: 50286820.
 • Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124.
 • Shoptet s. r. o., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675
 • Heureka Group a. s., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 07822774.

 

VI. PRÁVA KUPUJÚCEHO

1. Za podmienok stanovených v Zákone má zákazník:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a to buď zaslaním elektronicky na email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

 

2. Ďalej má kupujúci právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v elektronickej podobe, najmä aplikovaním bezpečnostného SSL certifikátu, hesla do administračného rozhrania eshopového systému, používania zabezpečeného úložiska dát, pravidelnými zálohami systému.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

2. S týmito podmienkami kupujúci súhlasí, pričom súhlas vyjadrí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle kupujúcemu novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci správcovi poskytol.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.